PRIVATUMO POLITIKA

VERSIJA 2021-03-17

Internetinė svetainė www.amala.lt vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Siekdami tinkamai įgyvendinti 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojusio Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, šioje privatumo politikoje pateikiame informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, taip pat Jūsų, kaip duomenų subjektų teisėmis (toliau – Privatumo politika). Neradę Jums rūpimos informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis šioje Privatumo politikoje nurodytais. amala.lt kontaktais.

Laikome, kad Jūs susipažinote su mūsų Privatumo politika ir išreiškėte sutikimą dėl joje išdėstytos informacijos, kai apsilankėte mūsų interneto svetainėje.

amala.lt, tvarkydamas Jūsų asmens duomenis, teisinės duomenų apsaugos prasme yra laikomas duomenų valdytoju. Informacija apie duomenų valdytoją:

Internetinė svetainė www.amala.lt yra valdoma įmonės
„Bimala“, UAB
Įmonės kodas: 304934454
PVM mokėtojo kodas: LT100012041319
Veiklos vykdymo vieta: Smėlio g. 18, Geležių k., LT-14168, Vilniaus r.
Tel.: +37066773577
El. paštas: info@amala.lt
Direktorius: Gintas Vincerževskis

1. KAS YRA ASMENS DUOMENYS?

1.1 Asmens duomenys yra bet kokia informacija, kurią mes renkame ir tvarkome apie esamus, buvusius ar potencialius klientus, jų nurodytus kontaktinius asmenis, kuri gali būti panaudota asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.
1.2. Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant vardą, pavardę, adresą, mūsų parduodamų prekių vartojimą ir kt.
1.3. Mes tvarkome asmens duomenis klientų, kurie įsigijo ar siekia įsigyti mūsų parduodamas prekes, taip pat asmenų, kurių naudai klientai įsigyja arba siekia įsigyti mūsų parduodamas prekes, asmens duomenis, taip pat klientų darbuotojų (kontaktinių asmenų) asmens duomenis, kai teikiame su reklama susijusias paslaugas, mums prekes ir paslaugas teikiančių asmenų bei jų darbuotojų (kontaktinių asmenų) asmens duomenis.

2. KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

2.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome, vadovaudamiesi šiais principais:
2.1.1. teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo – asmens duomenis tvarkome tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
2.1.2. tikslo apribojimo – asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu;
2.1.3. duomenų kiekio mažinimo – mūsų tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
2.1.4. tikslumo – tvarkome tik tikslius asmens duomenis, o prireikus juos atnaujiname; imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi;
2.1.5. saugojimo trukmės apribojimo – asmens duomenis laikome tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
2.1.6. vientisumo ir konfidencialumo – asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
2.1.7. atskaitomybės – tvarkydami Asmens duomenis, mes įgyvendiname asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, stebime jų laikymąsi ir kaupiame duomenis teisės aktų reikalavimų atitikčiai įrodyti.

3. KOKIU TIKSLU, PAGRINDU IR KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME?

Prekių pirkimo – pardavimo tikslas
3.1. Tam, kad galėtume Jums suteikti informaciją apie mūsų platinamas, parduodamas prekes, taip pat Jums jas parduoti, perduoti, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
3.2. Kai įsigyjate ar siekiate įsigyti mūsų parduodamas, platinamas prekes, mes renkame ir tvarkome / galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis
3.2.1. Vardas, pavardė;
3.2.2. Adresas;
3.2.3. Telefono numeris;
3.2.4. Elektroninio pašto adresas;
3.2.5. Pristatymo adresas, kai užsakoma prekės pristatymo paslauga;
3.2.6. Informacija apie pristatymą / prekės atsiėmimą;
3.2.7. Informacija apie apmokėjimą;
3.2.8. Informacija apie ankstesnius Jūsų pirkimus (pirkimų istorija);
3.2.9. Jūsų užklausos, prašymai, susirašinėjimo su Jumis informacija.
3.3. Prekių – pirkimo pardavimo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu.
Paslaugų teikimo tikslas
3.4. Tam, kad galėtume Jums suteikti informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis.
3.5.Kai siekiate gauti mūsų teikiamas paslaugas, taip pat kai jas Jums teikiame, mes tvarkome / galime tvarkyti šiuos Jūsų paskirto darbuotojo kaip kontaktinio asmens sutarties vykdymo tikslais asmens duomenis:
3.5.1. Vardas, pavardė;
3.5.2. Telefono numeris;
3.5.3. Elektroninio pašto adresas;
3.5.4. Užklausos, susirašinėjimai sutarties sudarymo bei vykdymo tikslu.
3.6. Tais atvejais, kai paskiriate kontaktinį asmenį sutarties su mumis sudarymo ir/ar vykdymo tikslu, privalote informuoti šį darbuotoją apie jo asmens duomenų perdavimą mums ir jo asmens duomenų tvarkymą, supažindinti jį su šia Privatumo politika.
3.7. Paslaugų teikimo tikslu Jūsų asmens ir/ar Jūsų darbuotojų duomenis tvarkome sutarties sudarymo ir vykdymo teisiniu pagrindu.
Tiesioginės rinkodaros tikslas
3.8. Siekdami pasiūlyti Jums mūsų teikiamas paslaugas, parduodamas prekes, suteikti informaciją apie jas, mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
3.8.1. Vardas, pavardė;
3.8.2. Telefono numeris;
3.8.3. Elektroninio pašto adresas.
3.10. Bendrovė visais atvejais, kai prekes ar paslaugas įsigyja fizinis asmuo, išrašo ir pateikia klientui PVM sąskaitą faktūrą, kurioje yra nurodomas (ir Bendrovės tvarkomas) Jūsų vardas ir pavardė. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenis tvarkome mums taikomų teisinių prievolių vykdymo pagrindu.

4. KAM PERDUODAME (GALIME PERDUOTI) JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Siekdami tinkamai, kokybiškai suteikti Jums paslaugas, parduoti prekes, Jūsų asmens duomenis galime perduoti, atskleisti:
4.1.1. Mūsų pasitelktiems paslaugų teikėjams, teikiantiems mums IT, teisines, buhalterinės apskaitos ar pan. paslaugas;
4.1.2. Kurjerių paslaugas teikiantiems asmens duomenų tvarkytojams, kai prekes pageidaujama gauti kliento nurodytu adresu;
4.1.3. Mūsų parduodamų prekių gamintojui, jo atstovams, siekiant Jums suteikti maksimaliai naudingą informaciją apie parduodamas prekes ir jų vartojimą;
4.1.4. Kitoms grupės įmonėms, jei tokių būtų;
4.1.5. Tretiesiems asmenims, jei UAB „Bimala“ būtų parduodama, reorganizuojama ar restruktūrizuojama, kurie įsipareigotų perduotus asmens duomenis tvarkyti tik tais tikslais, kuriems jie būtų surinkti;
4.2. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie jus:
4.2.1. jei mes turime padaryti tai pagal įstatymą;
4.2.2. siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
4.2.3. ketinant parduoti UAB „Bimala“ veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
4.2.4. pardavus UAB „Bimala“ veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
4.2.4. pardavus UAB „Bimala“ veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

5. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Jūsų asmens duomenis prekių pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo, vykdymo tikslais tvarkome 10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo dienos (kai Jums buvo pristatytos prekės ir už jas buvo tinkamai atsiskaityta).
5.2. Paslaugų teikimo tikslu asmens duomenis tvarkome 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo dienos.
5.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais, gavę Jūsų sutikimą, pranešimus Jums galime siųsti 10 (dešimt) metų nuo sutikimo gavimo momento arba iki to momento, kai atšauksite savo sutikimą ar išreikšite nesutikimą (priklausomai, kas įvyks anksčiau). Jūsų duotus sutikimus naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugosime visą pranešimų siuntimo laiką ir 1 (vienerius) metus po to.
5.4. Kartu su Jūsų prašymu, įgyvendinant duomenų subjekto teises, įprastu paštu ir/ar el. paštu gautą asmens tapatybės dokumento kopiją, Jūsų, kaip duomenų subjekto, prašymą ir prašymo įgyvendinimo dokumentus saugosime prašymo vykdymo metu ir 2 (dvejus) metus po prašymo įvykdymo. Suėjus nurodytam terminui šiuos dokumentus, duomenis sunaikinsime.
5.5. Visais kitais atvejais Jūsų asmens duomenis tvarkysime ne ilgiau nei būtina tikslams, kuriems šie duomenys buvo surinkti pasiekti, taip pat nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų terminų.

6. KOKIAS TEISES TURITE JŪS, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS?

6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
6.1.1. Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą: gauti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, asmens duomenų šaltinius, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teisinius pagrindus, asmens duomenų saugojimo laikotarpį bei asmenis, kuriems mes atskleidžiame, perduodame Jūsų asmens duomenimis, duomenų subjekto teises bei kitą Jums aktualią ir teisės aktuose nurodytą informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
6.1.2. Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: gauti informaciją, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, jei taip, gauti jų kopiją, gauti kitą susijusią informaciją;
6.1.3. Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis: teisę ištaisyti netikslius duomenis ar papildyti duomenis, jei jie nėra išsamūs. Tokiu atveju mums gali prireikti patikrinti Jūsų naujai pateikiamus duomenis;
6.1.4. Teisę prašyti ištrinti duomenis: teisę reikalauti „būti pamirštam“, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei duomenų tvarkymas buvo grindžiamas Jūsų sutikimu, Jūsų asmens duomenis tvarkome grįsdami teisėtu interesu bei Jūs tokiam tvarkymui prieštaraujate ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad esant teisėtoms priežastims ne visada galėsime šią Jūsų teisę įgyvendinti, pavyzdžiui, saugoti Jūsų asmens duomenis tam tikrą laikotarpį galime būti įpareigoti teisės aktų;
6.1.5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą: teisę riboti mūsų atliekamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijate duomenų tikslumą ir mes atliekame su tuo susijusį patikrinimą arba Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, bet Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, jei Jūsų asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo surinkti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, jei paprieštaravote duomenų tvarkymui, kaip aprašyta žemiau, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis;
6.1.6. Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti): teisę nesutikti, kad tvarkytume Jūsų duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, teisę prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi visuomenės interesais ar teisėtais UAB „Bimala“ interesais, nebent šie interesai yra viršesni;
6.1.7. Teisę į duomenų perkeliamumą: teisę gauti Jūsų mums pateiktus asmens duomenis arba teisę prašyti šiuos duomenis perduoti kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jei Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Jūsų sutikimu ar mūsų tarpusavio sutartimi ir Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.
6.1.8. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: kai manote, kad tvarkome/galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis neteisėtai, taip pat, jei manote, kad nepagrįstai neįvykdėme Jūsų prašymo, susijusio su asmens duomenų tvarkymu, kitais atvejais, kai manote, kad pažeidėme Jūsų kaip duomenų subjekto teises, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu.

7. KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES?

7.1. Jūsų, kaip duomenų subjektų teises, galėsime įgyvendinti tik gavę rašytinį Jūsų prašymą dėl konkrečios teisės įgyvendinimo ir patikrinę Jūsų asmens tapatybę.
7.2. Jums pateikiant prašymą, mes nustatysime Jūsų tapatybę:
pateikdamas prašymą Bendrovei jos buveinės adresu, privalote pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
7.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turite pasirašyti jį saugiu elektroniniu parašu,
7.4. pateikdamas prašymą paštu kartu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
7.5. Savo kaip duomenų subjekto teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei duomenų subjekto vardu kreipiasi atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią asmens teisę ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
7.6. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, mes turime teisę paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
7.7. Gavę Jūsų prašymą ir patikrinę prašymą teikiančio asmens tapatybę, įvertinsime, ar prašymas yra pagrįstas. Jei nustatoma, kad prašymas yra pagrįstas, jis yra vykdomas Reglamente nustatyta tvarka ir terminais. Tais atvejais, kai Bendrovė nustato, kad nėra aišku, kokia teise duomenų subjektas siekia pasinaudoti, ko yra prašoma ar pan., Bendrovė turi teisę paprašyti sukonkretinti, patikslinti prašymą.
7.8. Prašymą išnagrinėsime ir Jums atsakysime per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos.
7.19. Atsakymo laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiais, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Tačiau visais atvejais per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos informuosime jus apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateiksime termino pratęsimo priežastis.
7.10. Kalendorinis mėnuo pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai Bendrovė gavo prašymą, net jei ta diena yra savaitgalis arba valstybinė šventė. Terminas baigiasi kito mėnesio atitinkamą dieną.
7.11. Tais atvejais, kai nuspręsime neįgyvendinti duomenų subjekto teisės, nedelsdami, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos raštu informuosime jus apie:
7.11.1. priežastis, dėl kurių nesiėmėme veiksmų,
7.11.2. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.
7.12. Visais atvejais dėsime maksimalias pastangas, kad įvykdytume Jūsų prašymus, užtikrintume Jūsų, kaip duomenų subjektų, teises, taip pat Jūsų asmens duomenų saugumą.

8. KADA GALIME ATNAUJINTI PRIVATUMO POLITIKĄ?

8.1. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Todėl rekomenduojame Jums kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Kilus klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome su mumis susiekti:
Tel.: +37066773577
El. paštas: info@amala.lt

Download our catalog
Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.

Mieli, Klientai, planavome pradėti elektroninę prekybą, nuo rugsėjo 1 dienos, bet, deja, ne viskas pavyksta kaip norėtusi, todėl priversti nukelti data nuo 2023.10.01. Atsiprašome dėl nesklandumų!

Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui. Naudodamiesi šiuo tinklalapiu, taip pat ir patekę iš kito tinklapio jūs sutinkate su slapukų naudojimu.
Priimti
Privacy Policy

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you automatically agree to the use of these technologies.

Ok