Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1. Ši Privatumo politika reglamentuoja internetinės parduotuvės (toliau – amala.lt) ir amala.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus ir tvarką.

2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3. amala.lt vadovaujasi tolesniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1. Asmeninė informacija renkama nurodytais ir teisėtais tikslais;

3.2. Asmens informacija tvarkoma tiksliai ir sąžiningai;

3.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1. duomenų subjektas davė sutikimą laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.3.3. amala.lt įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis įstatymų nustatyta tvarka;

3.3.4. asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų interesų, kurių siekia amala.lt arba trečiasis asmuo, kuriam atskleidžiami asmens duomenys, jeigu duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

3.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei būtina duomenų tvarkymo tikslais

3.6. Asmens duomenis tvarko tik įgalioti darbuotojai.

3.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4. Elektroninės parduotuvės paslaugomis gali naudotis:

4.1. visi aktyvūs fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų;

4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų paslaugomis gali naudotis tik gavę tėvų, įtėvių ar globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie vykdo individualią veiklą arba negauna stipendijos;

4.3. juridiniai asmenys;

4.4. aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

5. amala.lt gerbia kiekvieno teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir kita registracijos informacija) renkami ir tvarkomi siekiant:

5.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

5.2. išduoti finansinius dokumentus;

5.3. spręsti klausimus, susijusius su prekių pateikimu ir pristatymu;

5.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6. Registruodamiesi elektroninėje parduotuvėje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus savo asmens duomenis.

7. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis amala.lt įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. amala.lt statistiniais tikslais gali naudoti su Jūsų asmens duomenimis tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad nebūtų atskleista Kliento tapatybė ar kiti asmens duomenys, kurie galėtų būti naudojami Kliento tapatybei nustatyti.

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

9. amala.lt pasilieka teisę atskleisti informaciją tretiesiems asmenims:

9.1. tik 5.3 papunktyje nurodytiems tikslams pasiekti;

9.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų keitimas arba atnaujinimas

10. Jūs galite keisti arba atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

V. Pretenzijų dėl informacijos reiškimas

11. Suteikę leidimą tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi neteisėtu būdu.

12. amala.lt atsakys į Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi. Nagrinėjami tik raštu pateikti prašymai.

VI. Privatumo politikos keitimas

13. amala.lt turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Privatumo politiką, paskelbęs pranešimą elektroninėje parduotuvėje bei išsiuntęs žinutę nurodytu el. paštu.

14. Šios Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje ir išsiuntimo el.paštu.

15. Jei nesutinkate su Privatumo politikos pakeitimais, galite jų atsisakyti raštu pranešę arba informuoti mus el. paštu, jeigu prarandate teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.

16. Jei po Privatumo politikos papildymų ar pakeitimų ir toliau naudositės mūsų internetinės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad sutinkate su nauja redakcija.

Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.
Mes naudojame slapukus, siekdami užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui. Naudodamiesi šiuo tinklalapiu, taip pat ir patekę iš kito tinklapio jūs sutinkate su slapukų naudojimu.
Priimti

We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you automatically agree to the use of these technologies.

Ok